Hoe werkt het proces?

We geloven in lokale biogasproductie uit bestaande (rundvee)mest op onze melkveebedrijven. Het proces begint al in onze stallen. Hier leggen we dichte, emissiearme loopvloeren zodat de stikstof (ammoniak) uitstoot drastisch verminderd wordt. Ook krijgen we op deze manier de beschikking over verse rundveemest voor de vergisters. Hoe verser de mest, des te meer biogas eruit komt. Bovenal zorgen de nieuwe vloeren voor meer comfort voor onze koeien.

De mest wordt vanuit de stal direct in de vergister gepompt. Hier zal het ongeveer 40 dagen in verblijven. Gedurende deze periode wordt het constant op 37 °C gehouden. Vervolgens doen de bacteriën het werk: zij zetten organische materiaal uit de mest om in biogas.

Het biogas wordt tijdelijk opgevangen in een gasballon boven op de vergister. Aangezien biogas niet dezelfde samenstelling heeft als Nederlands aardgas passen we een behandelingsstap toe. Hier wordt het corrosieve zwavel verwijderd en zal het gas ontdaan worden van waterdamp. Hiermee is het klaar om op transport gezet te worden richting de afnemers!

Via een nieuw biogasleidingnetwerk verbinden we onze vijf productielocaties met de afnemers in Deventer. Met het inzetten van groen biogas wordt aardgas vermeden. Hiermee verduurzaamt de afnemer zijn bedrijfsvoering direct zonder dat de inkoopprijs van gas omhoog gaat.

 

Voordelen voor de agrarische sector

Het produceren en leveren van biogas creëert een nieuwe tak op de boerderij.

Toekomstbestendigheid

Een belangrijke reden om deel te nemen is dat veel veehouders aanvoelen dat de landbouwsector toekomstige stappen moet zetten op het gebied van kringlopen, energieopwekking en milieu. Door te vergisten nemen we een voorsprong op de aangescherpte wetgeving over verduurzaming van de landbouw en de toekomstige regelgeving. 

Circulaire landbouw en levering energie 

Iedere veehouderij krijgt steeds meer te maken met maatregelen om te verduurzamen. Dit kan betrekking op energie, emissies, uitspoeling, waterhuishouding en kringlooplandbouw. Mestvergisting draagt zowel bij aan de energietransitie als vermindering van de uitstoot. Door mest te vergisten wordt de boerderij een netto energieleverancier, daalt de ammoniakuitstoot en neemt de methaanuitstoot drastisch af.

Door de emissiedalingen verbetert de luchtkwaliteit 

Een dichte vloer in de stal, levert de melkveehouder al een ammoniakreductie op van minimaal 40%. De stikstofuitstoot neemt dus al af voordat de mest de vergister heeft bereikt.

Naast stikstof neemt ook de methaanuitstoot af. Methaan is een 23x zo’n sterk broeikasgas als CO₂. Juist deze methaanemissie wordt gereduceerd met mestvergisting. Dit vindt plaats op twee manieren:

  • Wanneer de mest aan het vergisten is ontstaat biogas. Dit natuurlijke proces vindt plaats in mestopslagen (o.a. onder de stallen). Door de mest in de vergister te verwarmen wordt het vergistingsproces versneld en wordt het biogas afgevangen in een opslag. Door het afvangen en transporteren van biogas wordt dus al methaanuitstoot op het bedrijf vermeden.
  • Daarbovenop wordt, door biogas in te zetten, aardgas gebruik verminderd en zal geen fossiel CO₂ geëmitteerd worden. Een dubbel winst dus!

Maatschappelijk draagvlak

Vele duurzame energieprojecten, zoals windmolens of zonneweides, stuiten op weerstand bij omwonenden of belanghebbenden. Kleinschalige, lokale mestvergisting heeft een geringe impact op de omgeving. Slechts een vergister (silo met kap) achter de stal is nodig om het biogas te kunnen produceren. Het project draagt bij de samenwerking tussen industrie, overheden en de agrarische sector. Een uniek voorbeeld van regionale gebiedsversterking! Lees meer over de maatschappelijke voordelen voor particulieren en bedrijven.

Tot slot draagt het project bij aan de doelstellingen van de gemeente Deventer. Biogas vult een belangrijke positie in de warmtevisie, doordat het als directe vervanger van aardgas kan worden ingezet.