Oxe Geeft Gas heeft ook op het maatschappelijke vlak veel voordelen.  

Biogas helpt bedrijven en particulieren bij verduurzaming

Bedrijven en particulieren hechten steeds meer waarde aan duurzaam energieverbruik. Groene energie en groen gas afnemen van een lokale producent wint dan ook bij steeds meer eindgebruikers aan sympathie. Het biogas van Oxe Geeft Gas past goed bij deze trend van verduurzaming en helpt zowel bedrijven als particulieren bij verduurzamingsdoelstellingen.

Bijdrage aan energietransitie

De gemeente Deventer zit volop in de energietransitie. De gemeente zet in op het verminderen van het energieverbruik en gaat aan de slag met de omschakeling van gas en andere fossiele brandstoffen naar duurzame energie en warmte. Door fossiele aardgasbronnen te vervangen door biogas, draagt Oxe Geeft Gas eraan bij om de doelstelling van de gemeente te behalen. Dat doel is om in 2030 energieneutraal te zijn.

Geringe impact op het landschap

Omdat de biogasproductie van Oxe Geeft Gas op kleine schaal gebeurt, heeft deze vorm van energiewinning een minimale impact op het omliggende landschap. Mestvergisters springen een stuk minder in het oog dan zonneparken of windmolens. Hierdoor blijft de landschapsbeleving optimaal. Ook wordt het land bij deze vorm van energiewinning niet gebruikt of belast. Doordat mestvergisting een gesloten energiesysteem is en emissies reduceert, wordt ook op die manier de impact op het lokale ecosysteem flink verminderd.

Energie uit lokale bron

Afnemers weten bij Oxe Geeft Gas precies waar hun biogas vandaan komt: van onze boerderijen. Energie uit lokale bron is eerlijk en transparant. Bovendien kan de keuze voor biogas van Oxe Geeft Gas bedrijven helpen bij het behalen van hun verduurzamingsdoelstellingen en om meer met lokale leveranciers te werken.

Kringlooplandbouw

Biogasproductie uit mest, levert als bijproduct digestaat op: een natuurlijke meststof. Dit digestaat kan vervolgens op het land uitgereden worden. Hierdoor hoeft er minder kunstmest ingekocht en gebruikt te worden!

Versterking regionale banden met industrie

Door Oxe Geeft Gas wordt het agrarische gebied letterlijk gekoppeld aan industriegebied. Deze manier van energielevering kan nu en in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij gebiedsontwikkeling. Het is namelijk een efficiënt energiesysteem zonder verspilling, dat beide sectoren versterkt. Industrie wordt duurzamer en de agrarische sector wordt beter benut. Door gebruik te maken van regionale of zelfs lokale aanbieders van groen gas, worden ook de banden in de regio sterker: dit initiatief is voor Deventer, door Deventer!